Lokalisera era rensbrunnar - Har ni ingen ritning kontakta VA-kontoret i er kommun.

Töm dagvattenbrunnarna regelbundet  så att inte utloppet täpps igen och vattennivån stiger.. Då går dagvattnet in i ev. dräneringsledning och "dränerar" husgrunden med vatten istället för tvärt om.

Håll buskar o träd på ett betryggande avstånd ifrån huset - Rötterna dras till fuktiga avlopps- och dräneringsrör.

Spolning och rotbeskärning är bara tillfälliga lösningar när väl rötterna är "i rören".

Goda råd



    S
e till att den nya dräneringen kommer på rätt nivå!   


Gammal inkommande vattenservis av järn - byt när det ändå är en tidsfråga innan den går sönder. Det blir inte enklare eller  billigare när det är akut!

Gamla avloppsrör av cement/ höganäs eller gjutjärn bör bytas och ersättas med PP-rör för att undvika igensättning. 

Undvik gamla cementbrunnar nära huset då de inte är täta och lätt fuktar upp.

Inbrottslarm - om  inkommande telefonledning är synlig utvändigt - borra in den i källaren under jord. 

Använd kvalitetsmaterial. Det är oftast arbetskostnaden som är dyrast.

Tilläggsisolera samtidigt som nya dränerings- och dagvattenledningar läggs. På det viset får man ut  maximalt av dräneringsarbetet.

Merkostnaden för dräneringsskivor jämfört med exempelvis platonmatta är försumbar om man räknar på hela dräneringsarbetet.

Tänk även på att välja bort PVC produkter till det bättre plastmaterialet PP.

Kopplar in duplikat  (delar på spill- och dagvatten) fram till tomtgräns om detta inte redan är gjort. 

Övriga tips


Värdshälsoorganisationen (WHO) sänkte gräns- och riktvärdet för radon i bostäder till 100 Bq/m3 luft år 2010. Frågan har utretts av flera svenska myndigheter men Sverige behåller gränsen på 200 Bq/m3. Orsaken är att de anser att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra en skärpning.

Misstänker ni radon i ert hus kan man beställa en radonmätning från miljökontoret i er kommun. Man kan åtgärda radonproblemen genom att skapa ett undertryck i dräneringen.   


Slå en signal på:

070-956 39 31

Eller e-posta på:

jim@hustech.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

Arbetar i hela Skåne.

F-skatt och goda referenser finns